ESHOP:

 

KONTAKTY:

T: 777 722 619

E:

 

 Informační povinnost a podmínky týkající se ochrany osobních údajů

I.
Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) je Společnost Loebe, IČO 74483650 se sídlem Knihařská 139/8, Prostějov 796 01 (dále jen „Správce“).

2. Kontaktní údaje Správce jsou
Jméno a příjmení:  Patrik Loebe, Bc. Filip Loebe
adresa:  Knihařská 139/8, Prostějov 796 01
email:   ,
telefon:  +420777722621, +420739619427

3.  Osobními údaji se ve smyslu čl. 4 odst. 1 GDPR rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu čl. 37 GDPR.

II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které Správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a Správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany Správce plnit.

3. Ze strany Správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR
IV.
Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu až 15 let od ukončení smluvního vztahu).

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce Vaše osobní údaje vymaže a odstraní.

V.
Příjemci osobních údajů (obchodní partneři Správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
2. 
a) podílející se na dodání zboží a služeb,

3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.
Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:

a) právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, zejména pak k informacím týkající se účelu zpracování, kategorie osobních údajů, příjemců osobních údajů, doby zpracování,
b) právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR ve smyslu opravy nepřesných či doplnění chybějících osobních údajů,
c) právo na výmaz osobních údajů (tzv. právo být zapomenut) dle čl. 17 GDPR,
d) právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR v případech, kdy dojde k popírání přesnosti osobních údajů, zpracování je protiprávní, osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování nebo byla vznesena námitka,
e) právo být informován o situaci vymezené v čl. 19 GDPR, tj. pokud dojde k výmazu, opravě nebo omezení zpracování osobních údajů, o kterém je informován příjemce osobních údajů,
f) právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR spočívající v přenosu osobních údajů k jinému správci osobních údajů,
g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle čl. 21 GDPR,
h) právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování dle čl. 22 GDPR,
i) právo být informován o případech porušení zabezpečení osobních údajů dle čl. 34 GDPR.

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce dále neustále vyhodnocuje stav přijatých opatření a v případě potřeby přijme nová vhodnější opatření.

2. Správce přijal odpovídající opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména se jedná o použití antivirové ochrany, hesel, zálohování, mechanické zabezpečení fyzických nosičů osobních údajů, právní gramotnost a proškolení odpovědných osob.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.
Závěrečná ustanovení

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste Správci poskytl/a.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.