ESHOP:

 

KONTAKTY:

T: 739 619 427

E:

 

Obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodů provozovaných na internetových adresách URL , http://www.loebe-uniformy.czhttp://www.loebe-rucniky.cz  v českém jazyce.

Obchodní jméno firmy: Společnost Loebe
(společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)        

zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Prostějova pod č.j.:PVMU 98305/2015 30. sp. zn.: OŽÚ 4263/2015

se sídlem:                    Knihařská 139/8, Prostějov 796 01
IČO:                              74483650
DIČ:                               CZ7312244467
Bankovní spojení:       ČSOB a.s., Sídliště Svobody 3576, Prostějov 796 04
Číslo účtu:                   271356762/0300

Osoby oprávněné

k jednání:                     Patrik Loebe, Bc. Filip Loebe
Kontaktní osoba:         Patrik Loebe, Bc. Filip Loebe
Telefonické spojení:   +420777722621, +420739619427
e-mail:                          filip@loebe.cz
Datová schránka:        Patrik Loebe (s68sw5p)

[1] Obecné

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro nákup v internetových obchodech provozovaných prodávajícím na URL adrese:
URL , http://www.loebe-uniformy.czhttp://www.loebe-rucniky.cz českém jazyce od 1. 3. 2017.

Obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího, kterým je

Společnost Loebe
(společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)        

zapsaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Prostějova pod č.j.:PVMU 98305/2015 30. sp. zn.: OŽÚ 4263/2015

Se sídlem:                     Knihařská 139/8, Prostějov 796 01
IČO:                               74483650

a kupujícího, související s uzavíráním kupní smlouvy prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a současně i zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

[2] Vymezení pojmů a úvodní ustanovení

Prodávající je Společnost Loebe.

Zákazníkem našeho internetového obchodu je Kupující. Vzhledem k platné a účinné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.

Spotřebitel je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Prodávajícím nebo s ním jinak jedná.

Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel. Za podnikatele se považuje také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od Prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

Znění obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.


[3] Kontaktní údaje Prodávajícího

Společnost Loebe, (společnost podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), Zapsaná (ý) v živnostenském rejstříku Magistrátu města Prostějova pod č.j.:PVMU 98305/2015 30. sp. zn.: OŽÚ 4263/2015

Se sídlem:                              Knihařská 139/8, Prostějov 796 01
IČO:                                        74483650
Kontaktní telefon:                   +420 777 722 619
Kontaktní e-mailová adresa:  loebe@loebe.cz
Provozní doba:                      v pracovní dny – po-pá: 8:00 – 16:00 hod.


[4] Kupní smlouva

Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Je-li kupujícím Spotřebitel, kupní smlouva vzniká potvrzením Spotřebitelem zaslané objednávky Prodávajícím, a to formou informativní e-mailové zprávy na zadaný e-mail anebo telefonicky. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Informace o objednávce lze získat posláním dotazu na e-mailovou adresu Prodávajícího (loebe@loebe.cz) nebo telefonicky na čísle +420 777 722 619 v pracovních dnech od 8 do 16 hod.

Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického „nákupního košíku“ na webovém rozhraní obchodu), o způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce.

Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Kupující má možnost se s těmito obchodními podmínkami dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky seznámit.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy také v těchto případech: zboží se již nevyrábí, není skladem, nebo se výrazným způsobem změnila cena. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Prodávající si vyhrazuje právo na zrušení objednávky u zboží označeného pojmem „Momentálně nedostupné“ či podobně označené v případě, že zboží již není možné dodat ani nahradit jiným modelem nebo pokud se jeho cena výrazně změnila a Kupující toto před samotným vznikem kupní smlouvy neakceptuje. Prodávající zákazníka o této situaci informuje. Byla-li část nebo celá objednávka uhrazena, budou zákazníkovi peníze vráceny na účet.

Na dárky nelze uplatňovat práva spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškerá související ustanovení platného právního řádu České republiky. Darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím je uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti
s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

[5] Cena zboží a způsob platby

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu s výjimkou zjevných chyb v psaní či počtech. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby specifikovanými v možnostech platby. Informace o možnostech platby lze získat v sekci „Možnosti platby“, nebo při objednávání zboží v tzv. pokladně.

V případě způsobu platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostního způsobu platby je kupní cena splatná v nezbytně dlouhé době od uzavření kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

V případě bezhotovostního způsobu platby je Kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostního způsobu platby je povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.


[6] Cena a podmínky dopravy

Společně s cenou zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání.

V případě, že je z důvodu na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.


 [7] Právo Spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je Kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě Prodávajícího), má Spotřebitel v souladu s § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě.

V případě, že si Spotřebitel přeje dle předchozího odstavce odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni převzetí zboží, kontaktuje Prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz.

Odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel zasílat na adresu sídla Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího loebe@loebe.cz. V případě e-mailové komunikace si Spotřebitel ověří doručení telefonicky u Prodávajícího (+420 777 722 619 v pracovních dnech od 8:00 do 16:00 hod.). Spotřebitel může pro odstoupení od smlouvy využít standardizovaný formulář, který je dostupný po kliknutí zde.

Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, nese Kupující náklady spojené s navrácením zboží Prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou cestou.

V případě, že Kupující dle předchozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí Prodávající peněžní prostředky přijaté od Kupujícího do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy Kupujícím. Odstoupí-li Kupující od kupní smlouvy, Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.

Ustanovení o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po převzetí zboží, musí prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud Spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím lhůty 14 dnů.

Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy a vrátit zboží v případě, že zboží bylo poškozeno, nebo bylo používáno.

Právo na odstoupení od smlouvy Spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 občanského zákoníku nemá zejména, v případě smluv:


  • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu,
  • o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.


[8] Práva a povinnosti z vadného plnění (reklamace)

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal,


  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, tak takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal,
  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvené předloze (dle internetové prezentace),
  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnost,
  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Nemá-li zboží výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt stejné vady po opravě. V takovém případě má Spotřebitel i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Spotřebitel od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, pokud Kupující vadu sám způsobil, nebo vada vznikla z důvodu nesprávného ošetřování zboží.

Za okamžik uplatnění práva z vadného plnění se považuje okamžik, kdy Kupující oznámil Prodávajícímu skutečnost vadného plnění a Prodávající přijetí této informace potvrdil (například v případě chybějící části objednávky). Pokud však je nutné fyzické posouzení oprávněnosti reklamace (většina případů), tak okamžikem uplatnění práva z vadného plnění je doručení zboží Prodávajícímu do sídla firmy, nebo na místo dle individuální domluvy Spotřebitele s Prodávajícím.

Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání.


[9] Ochrana osobních údajů. Cookies.

Správcem osobních údajů je Prodávající. Osobní údaje Kupujícího budou Prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, pouze pro účely zasílání objednaného zboží/vyřizování objednávek, nabízení obchodu a služeb a zasílání obchodních sdělení, které nevyžadují souhlas subjektu osobních údajů, tj. Kupujícího.

Zpracovávanými osobními údaji jsou zejména údaje identifikační a adresní, tj.: jméno a příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, email a telefonní číslo.

Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm Prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Kupující může Prodávajícímu sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním smlouvy, aniž by mu tím vznikly jakékoliv náklady.

Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné.

V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat Prodávajícího o vysvětlení, nebo požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.


[10] Další práva a povinnosti smluvních stran. Mimosoudní řešení sporů. Dohled nad dodržováním právních předpisů


Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě.

Mimosoudní vyřizování stížností Spotřebitelů zajišťuje Prodávající prostřednictvím elektronické adresy loebe@loebe.cz. Informaci o vyřízení stížnosti Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Spotřebitele.

V případě, že dojde mezi Prodávajícím a Spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, může Spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email:
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Mimosoudním řešením sporů není dotčena možnost Spotřebitele uplatňovat své nároky také soudní cestou.

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.